29 lutego 2016

Konsultacje ulicy Krasińskiego

Miasto ogłosiło konsultacje społeczne w sprawie mostu Krasińskiego. W procesie przygotowania tej inwestycji popełniono wiele rażących błędów (relacjonujemy na bieżąco: link>>), a same konsultacje dotyczą wyłącznie dojazdów do mostu, pomijając najważniejsze kwestie sensowności i kształtu całej inwestycji (a nie tylko jej fragmentów). Zdaniem Stowarzyszenia Żoliborzan most Krasińskiego nie jest najpilniejszą potrzebą naszego miasta, a środki zarezerwowane na most należałoby wydać z większym pożytkiem w innych miejscach (obwodnica Pragi, nowe linie metra). Jednak mimo powyższych zastrzeżeń, ze względu na zaawansowanie procesu inwestycyjnego (opracowanie finalnego projektu wraz z uzyskaniem w lipcu tego roku ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Najłatwiej to zrobić wypełniając ankietę w internecie, a jej forma (pytania otwarte, można wpisać dowolną odpowiedź) umożliwia wyrażenie swojej opinii niezależnie od pytań stawianych przez miasto. Innymi słowy, można w każdej odpowiedzi wpisać np. "NIE DLA MOSTU!!!!!!". 

My proponujemy wykorzystanie tych konsultacji do wskazania urzędnikom, jakiej ulicy Krasińskiego oczekują żoliborzanie. Stowarzyszenie Żoliborzan postuluje zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu w każdym kierunku oraz przeznaczenie odpowiedniej ilości miejsca dla pieszych, rowerzystów, na miejsca postojowe i na zieleń. Taka organizacja przestrzeni sprawi, że ulica Krasińskiego pozostanie przyjazna dla żoliborzan, zarówno mieszkańców budynków wzdłuż ulicy, jak i tych, którzy ulicą Krasińskiego się poruszają. Z drugiej strony będzie to najlepsze zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami powstania mostu Krasińskiego, jeśli miasto doprowadzi do realizacji tej inwestycji (tu należy położyć nacisk na ograniczenie ruchu samochodowego - wąskim gardłem generującym korki powinien być już wjazd na Żoliborz, a nie dopiero plac Wilsona). 

Nasze postulaty w punktach: 
  1. Jeden pas ruchu w obu kierunkach.
  2. Zachowanie istniejącej zieleni.
  3. Wzdłuż parku Żeromskiego - chodnik, droga dla rowerów i zieleń (jak w projekcie realizowanym z budżetu partycypacyjnego).
  4. Zachowanie obecnego kształtu uliczki parkingowej po północnej stronie - bez dodatkowych wjazdów umożliwiających omijanie korka przed światłami przy placu Wilsona.
  5. Zachowanie istniejących przejść dla pieszych.
  6. Zachowanie przystanków przy Czarnieckiego.
  7. Zachowanie zakazu skrętu w lewo w ulicę Czarnieckiego.
  8. Wlot ulicy Czarnieckiego - szerokość dwóch pasów ruchu (7 metrów), wyniesione przejście dla pieszych (jak w projekcie realizowanym z budżetu partycypacyjnego).
  9. Zachowanie obecnych rozmiarów jezdni na skrzyżowaniu z Wisłostradą: dwa pasy ruchu na wlotach, jeden na wylotach, dwa pasu ruchu na rondzie; zmniejszenie rozmiarów skrzyżowania.
  10. Torowisko tramwajowe - trawiaste.
Innymi słowy - chodzi o zachowanie obecnej ulicy Krasińskiego, ale ze zmianami które zostaną wprowadzone w tym roku w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego. Zmiany związane z budową mostu powinny być ograniczone wyłącznie do zastąpienia dwóch obecnych pasów ruchu zielonym torowiskiem tramwajowym.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi Stowarzyszenia Żoliborzan na pytania ankiety konsultacyjnej (https://cawi.um.warszawa.pl/most_krasinskiego.pg) - zachęcamy do korzystania z tej ściągawki przy wypełnianiu ankiety (kopiowanie dozwolone! ;)
Link do strony konsultacji: konsultacje.um.warszawa.pl/most-krasinskiego

1. Ulica Krasińskiego - odcinek między placem Wilsona a ul. Wybrzeże Gdyńskie


Jak ocenia Pan(i) w projekcie szerokość jezdni ul. Krasińskiego? Ile, Pani(a) zdaniem, powinno być pasów ruchu na każdej z nich?
Jezdnie są za szerokie, ulicę Krasińskiego należy zwęzić do jednego pasa ruchu w każdym kierunku, a odzyskaną przestrzeń przeznaczyć na chodniki lub zieleń. Trzeba pamiętać, że mówimy o ulicy w środku Żoliborza, zielonej dzielnicy mieszkaniowej, której układ urbanistyczny wpisany jest do rejestru zabytków. To nie trasa przelotowa (która nb. jest zaledwie 1,5 km na północ). Jezdnie powinny mieć po jednym pasie ruchu + ewentualnie pas do parkowania lub pas rowerowy.

Czy, Pani(a) zdaniem, jeden z pasów ruchu na jezdniach ul. Krasińskiego powinien być przeznaczony tylko dla autobusów?
NIE
(jeśli jezdnia ma jeden pas ruchu, trudno przeznaczyć go tylko dla autobusów)

Jak Pan(i) ocenia przedstawioną w projekcie ul. Krasińskiego liczbę i lokalizację przystanków komunikacji publicznej?
Zdecydowanie należy utrzymać przystanki przy skrzyżowaniu z ulicą Czarnieckiego. Skoro mieszkańcom ulicy Krasińskiego funduje się nową linię tramwajową i niedogodności z tym związane, to trzeba zapewnić dostęp do korzyści z niej płynących. Kolejne przystanki są zlokalizowane dopiero za placem Wilsona – zdecydowanie za daleko z punktu widzenia mieszkańców osiedla oficerskiego i dziennikarskiego. Przystanki autobusowe – przysunąć bliżej przejść dla pieszych (skrócenie drogi dojścia do autobusu). 

Jak Pan(i) ocenia możliwość posadzenia większej liczby drzew i krzewów w rejonie ul. Krasińskiego? Czy któryś z elementów drogi powinien zostać ograniczony i w jakim zakresie, żeby zieleni było więcej? (np. zmiana szerokości chodników, dróg rowerowych, jezdni)
Ochrona istniejącej zieleni i przywrócenie ulicy Krasińskiego rangi alei powinno być pierwszorzędną kwestią braną pod uwagę przy projektowaniu! Po północnej stronie ulicy należy powiększyć misy drzew między jezdną główną a lokalną, a pas zieleni wzdłuż chodnika – zrobić ciągły, bez zabetonowanych przerw. Po południowej stronie od placu Wilsona do Czarnieckiego: również potrzeba trochę zieleni (kosztem jezdni), od Czarnieckiego do Wisłostrady – odsunąć południową jezdnię od drzew. 

Czy, Pani(a) zdaniem, należy umożliwić parkowanie samochodów również poza jezdnią lokalną, znajdującą się po północnej stronie ul. Krasińskiego?
TAK

W jakim miejscu wzdłuż ul. Krasińskiego powinny być, Pani(a) zdaniem, wytyczone miejsca parkingowe?
Na jezdni północnej od ulicy Czarnieckiego do placu Wilsona należy wyznaczyć obok jednego pasa ruchu także pas postojowy, równocześnie likwidując parkowanie na chodniku wzdłuż budynków (po północnej ulicy Krasińskiego). Parkowanie zostanie uporządkowane, chodniki przeznaczone wyłącznie dla pieszych, zwiększy się powierzchnia zieleni, a liczba miejsc postojowych pozostanie bez zmian.

Jak Pan(i) ocenia przedstawioną w projekcie ul. Krasińskiego organizację ruchu rowerowego? (wspólny ciąg pieszo-rowerowy od strony parku i skierowanie ruchu rowerowego na jezdnię lokalną, biegnącą wzdłuż budynków)
Nie może być tak jak w prezentowanym projekcie, że na ulicy Krasińskiego znalazło się miejsce na 4 pasy ruchu i jezdnię do parkowania, a zabrakło na drogę dla rowerów. Po południowej stronie ulicy należy zwęzić jezdnię i wytyczyć wydzieloną drogę dla rowerów (oraz odtworzyć szpaler drzew wzdłuż jezdni). Po północnej stronie należy umożliwić rowerzystom korzystanie z jezdni lokalnej (jak w projekcie).

Jak Pan(i) ocenia przedstawiony w projekcie ul. Krasińskiego przebieg chodników dla pieszych?
Po północnej stronie – pas zieleni wzdłuż chodnika powinien być ciągły, bez przerw, które obecnie zastawione są samochodami utrudniającymi ruch pieszych na chodniku. Po południowej stronie – zrezygnować z ciągu pieszo-rowerowego, chodnik musi być przeznaczony wyłącznie dla pieszych, rowerzyści powinni mieć osobną drogę dla rowerów lub pas rowerowy w jezdni.

Jak Pan(i) ocenia przedstawioną w projekcie ul. Krasińskiego liczbę i lokalizację przejść dla pieszych?
Bezwzględnie trzeba zachować wszystkie istniejące przejścia dla pieszych! Czyli po obu stronach skrzyżowania z Czarnieckiego oraz przy wylocie ul. Kaniowskiej. Wobec zmniejszenia przekroju jezdni do jednego pasa ruchu można zrezygnować z sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Czarnieckiego. Wlot ul. Czarnieckiego zwęzić do 7 metrów (2 pasy ruchu zamiast 3). Należy pamiętać o azylach przed przejściami dla pieszych (w przypadku przekroju pas ruchu + pas postojowy). 

2. Węzeł z Wisłostradą (ul. Wybrzeże Gdyńskie).

Jak Pan(i) ocenia szerokość jezdni w projekcie węzła z Wisłostradą? Ile, Pani(a) zdaniem, powinno być na nich pasów ruchu?
W projekcie skrzyżowanie jest zbyt duże - to nie jest węzeł autostradowy, nie potrzeba tyle betonu i asfaltu. Bezwzględnie należy zwęzić jezdnie – do 2 pasów ruchu na wlotach, jeden na wylotach (z wyjątkiem wyjazdu w stronę mostu), rondo również 2 pasy ruchu, czyli tak jak jest obecnie. Dzięki temu będzie można zmniejszyć rozmiary całego skrzyżowania, skrócić drogę pieszych i rowerzystów oraz zachować część istniejącej zieleni. 

Jak Pan(i) ocenia przedstawiony w projekcie węzła z Wisłostradą przebieg chodników dla pieszych?
Należy zmniejszyć rozmiary całego skrzyżowania i skrócić odległości, które będą musieli pokonywać piesi. Ponadto: trasa mostowa nad ciągami spacerowo-rowerowymi wzdłuż wałów przeciwpowodziowych nad Wisłą powinna być poprowadzona estakadą, nie nasypem - tak aby pod mostem piesi nie przechodzili wąskim tunelem (jak w projekcie). Należy również zaprojektować schody z wałów na most. 

Jak Pan(i) ocenia przedstawioną w projekcie węzła z Wisłostradą liczbę i lokalizację przejść dla pieszych?
Brakuje przejścia dla pieszych przez ul. Wybrzeże Gdyńskie przy skrzyżowaniu z ul. Gwiaździstą. Zmniejszenie rozmiarów skrzyżowania i zwężenie przewymiarowanych jezdni ułatwi pieszym przechodzenie przez jezdnie.
Jak Pan(i) ocenia przedstawioną w projekcie węzła z Wisłostradą liczbę i lokalizację przystanków komunikacji publicznej?
Przystanki autobusowe należy przesunąć możliwie blisko skrzyżowania. Na jezdniach o więcej niż jednym pasie ruchu zrezygnować z zatok autobusowych. Zapewnić dojście do przystanku tramwajowego od strony przejścia przez ul. Krasińskiego na wysokości ul. Kaniowskiej. Ewentualnie rozważyć przeniesienie przystanków tramwajowych na wschodnią stronę skrzyżowania. Zmniejszenie rozmiarów skrzyżowania i zwężenie przewymiarowanych jezdni ułatwi dojście na przystanki i przesiadki.

Jak Pan(i) ocenia przedstawiony w projekcie węzła z Wisłostradą przebieg dróg rowerowych?
Brak uwag.

Jak Pan(i) ocenia możliwość posadzenia większej liczby drzew i krzewów w rejonie węzła z Wisłostradą? Czy któryś z elementów skrzyżowania powinien zostać ograniczony? Jeżeli tak, to który, żeby zieleni było więcej? (np. zmiana szerokości chodników, dróg rowerowych, jezdni)
Zdecydowanie należy zwęzić przewymiarowane jezdnie i zmniejszyć rozmiary skrzyżowania, a odzyskaną przestrzeń przeznaczyć na drzewa i krzewy. Ale nie „nowoposadzone” – skrzyżowanie trzeba zaprojektować tak, aby ocalić jak najwięcej już istniejącej w tym miejscu, bujnej zieleni!

3. Most Krasińskiego

Czy, Pani(a) zdaniem, jeden z dwóch pasów ruchu na moście powinien być przeznaczony wyłącznie dla komunikacji autobusowej ?
TAK

4. ul. Jagiellońska (Osiedle Śliwice)

Jak Pan(i) ocenia przedstawiony w projekcie dojazd do osiedla Śliwice?
Inwestycja wg prezentowanego projektu jest niedopuszczalna – cała przestrzeń między budynkami na ulicy Kotsisa, obecnie w połowie zajęta przez skwer, przeznaczona jest na infrastrukturę drogową. Skwer powinien być bezwzględnie zachowany, a dojazd do osiedla poprowadzony od strony kolejnego skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej. 

Czy Pani(a) zdaniem zaprojektowany przebieg ul. Kotsisa w rejonie osiedla Śliwice (ul. Gersona, Witkiewicza) powinien zostać zmieniony? Jeśli tak, to co i dlaczego powinno się zmienić? (np. szerokość jezdni, chodników, dróg rowerowych, ilość zieleni)
Cały projekt należy podporządkować zachowaniu skweru przy ulicy Kotsisa, i z tego warunku powinny wynikać szczegółowe rozwiązania. Trzeba zwęzić jezdnie i rozmiary skrzyżowania nowej ulicy i Jagiellońskiej. Należy dostosować ulicę Jagiellońskiej do przekroju 2x2 i przewidzieć drogi rowerowe po obu stronach tej ulicy.